Tvoj Psychológ, PhDr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo a psychoterapia
s celostným prístupom,
zameraná na psychosomatiku


Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Psychological counselling
also in English language.


Psychologická diagnostika sa robí vždy na žiadosť a so súhlasom klienta, kvôli vyšetreniu osobnosti a intelektu, pre účely posúdenia psychického stavu, kvôli sebapoznaniu.

Ochrana osobných údajov

O mne

Stredoškolské štúdium som absolvovala na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala odbor zdravotná sestra.

Mgr. Denisa Maderová

Vysokoškolské štúdium

Od roku 1994 som študovala štyri roky na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre odbor psychológia – etika.
V roku 1997 ma prijali na denné štúdium jednoodborového štúdia psychológie FF UK v Bratislave, ktorú som ukončila v roku 2000 štátnou skúškou z klinickej psychológie a štátnou skúškou z pedagogiky.

V roku 2015 som ukončila špecializačné štúdium na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave ako klinická psychologička s obhajobou špecializačnej práce: "Práca s telom a dotykom v psychoterapii raných porúch a psychosomatických ochorení."

Smerovanie a cesta k povolaniu

Počas štúdia už aj na strednej škole som sa venovala rôznym oblastiam a problematikám z oblasti psychológie.
Stretávala som rôznych ľudí, ktorých životné príbehy a osudy ovplyvňovali moju životnú cestu a profesijné smerovanie.
Počas štúdia na Strednej zdravotníckej škole to boli jednak chorí ľudia, no tak isto ľudia odlišnej sexuálnej orientácie, ktorým som sa snažila porozumieť a pomáhať v rámci obhajoby ich osobných práv a problémov vo vtedy ešte tabuizovanej spoločnosti.
Počas vysokoškolského štúdia som 3 roky pracovala na Linke dôvery pre sexuálne menšiny v CPPS v Banskej Bystrici a svoje získané skúsenosti som neskôr uplatnila ako psychologička v rámci poradenstva a preventívneho programu: „Partnerské vzťahy, sexualita a sexuálne zdravie“.

Vzdelávanie v psychoterapii

Mojím ďalším záujmom v psychológii a hlavne človekom, ktorý ovplyvnil môj osobný rast a profesijné smerovanie psychoterapeutickým smerom bola psychoterapeutka Eva Weissman z Freiburgu .
Eva Weissman využíva vo svojej psychoterapii Proces-orientovanú prácu, Geštalt terapiu, Imaginácie a Dramatoterapiu. Zameriava sa na prácu s telom a kreatívnym pohybom.
Zaujala ma tak isto Koncentratívna pohybová psychoterapia a absolvovala niekoľko stretnutí z výcviku v Individuálnej psychodynamickej supervízii.
Ako veľmi terapeuticky prínosný vnímam aj prístup B. Hellingera a zaujímajú ma Rodinné konštalácie.
Naplnenie hľadania môjho psychoterapeutického smerovania nachádzam v dlhodobom Biodynamickom psychoterapeutickom výcviku, ktorý je zameraný na liečbu psychotraumatických zranení a psychosomatických chorôb prostredníctvom práce s telom a dopĺňa moju predstavu o psychoterapeutickej práci, ktorú chcem pri svojej práci s klientmi využívať.

V Auguste 2013 som ukončila 5-ročný dlhodobý výcvik v psychoterapii zameranej na telo – Biodynamická psychoterapia v Prahe, ktorá je členom Európskej asociácie psychoterapie. V Novembri 2010 som získala certifikát Európskej biodynamickej školy ako biorelease terapeut.
 
V súčasnosti môžem kvalifikovane pracovať ako psychoterapeut zameraný na prácu s telom – bodypsychoterapeut, a pri svojej terapeutickej práci využívať psychoterapeutické metódy ako napr. vegetoterapia, imaginatívne techniky, sondy, focusing, biorelase monológ, relaxačné techniky a uvoľňujúce biodynamické masáže, vhodné najmä pri psychosomatických problémoch, úzkostných a depresívnych stavoch, pri únavových syndrómoch a syndróme z vyhorenia, pri panických poruchách, pri napätí a strese, pri poruchách príjmu potravy, sexuálnych dysfunkciách...

Relaxačné techniky a biodynamické masáže pomáhajú pri odstránení napätia, bolestí hlavy a chrbtice, podporujú celkové uvoľnenie a odstránenie iných nevedome spôsobených psychických blokov a konfliktov.
 
Psychoterapia zameraná na telo sa tak isto využíva pri liečbe ranných porúch a psychotraumatických zranení, môžete ju využiť kvôli sebapoznaniu a pri osobnostnom raste.

Podporuje samouzdravovací proces organizmu.

Ako doplňujúcu metódu psychoterapie zameranej na telo pri svojej práci využívam Kranio-sacrálnu terapiu a náhľady rodinných konštalácií.

Viac o Biodynamickej psychoterapii

Praktické skúsenosti s poradenskou prácou a s prácou klinického psychológa

Od roku 2000 som pracovala ako psychologička v Centre výchovnej a psychologickej prevencie pri Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave a od roku 2008 -2012 v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave.

Venovala som sa poradenstvu a prevencii sociálno-patologických javov u detí od narodenia do nástupu na povolanie (0-20 rokov).
Pracovala som individuálne s klientmi, ktorí majú problémy so správaním, so závislosťami, so záškoláctvom, trpia úzkosťami a neurotickými príznakmi, majú depresie, poruchy prímu potravy, psychosomatické a iné psychické problémy.
Pracovala som s obeťami šikanovania a s agresormi, s obeťami sexuálneho zneužívania.
V rámci profesijného zamerania mám skúsenosti s psychodiagnostickým vyšetrením intelektu a osobnosti zamerané pre výber povolania, s psychodiagnostickým vyšetrením hyperaktivity u detí a psychodiagnostickým vyšetrením porúch pozornosti a porúch učenia.
Realizovala som preventívne programy na základných a stredných školách.

Od roku 2010 som koordinátorkou projektu CHIPS - realizovaného občianskym združením Unicef s ktorým spolupracujem a realizujem školenia a vzdelávania pre podporovateľov na základných a stredných školách.

Vo februári 2010 mi bola udelená licencia z Poradenskej psychológie na výkon zdravotníckeho povolania Slovenskou komorou psychológov, ktorej som členkou.

V roku 2012 som zriadila psychologické a terapeutické centrum Sunrise, a v súčasnosti pracujem vo svojej súkromnej psychologickej ambulancii Sunrise ako poradenský psychológ a bodypsychoterapeut.

Venujem sa psychologickému poradenstvu a bodypsychoterapii pre deti, mládež a dospelých, pracujem s klientmi, ktorí majú problémy v oblasti partnerských vzťahov, v oblasti sexuálnej orientácie a identity, zameriavam sa na poradenstvo pre páry, rodičov a rodinu, realizujem podporné skupiny, komunikačné a antistresové programy, programy pre lepšie zvládanie záťaže a stresu, venujem sa problémom vzniknutým v kolektíve. Terapeuticky pracujem s klientmi, ktorí majú psychosomatické problémy, úzkostné stavy, depresie, sú preťažení z práce...

Od roku 2010 zároveň pracujem ako klinická psychologička v Súkromnom zdravotníckom centre Hippokrates s.r.o., kde sa venujem prevažne pacientom s úzkostnými a depresívnymi stavmi, s panickými poruchami a syndrómami z vyhorenia, psychosomatickým pacientom.

Úzko spolupracujem s psychiatrickou ambulanciou Anima s r.o. a s MUDr. Renátou Papšovou.

Ďalej spolupracujem s detskými a všeobecnými lekármi, logopedičkou, homeopatkou, poradkyňou v zdravej výžive, psychológmi a špeciálnymi pedagógmi, s psychoterapeutmi.

Poskytujem internetové psychologické poradenstvo pre Prvú internetovú kliniku Klik-klinik, pre internetový portál Zdravie.sk a pre portál SME-Nanič Mama.