Tvoj Psychológ, PhDr. Denisa Maderová

Psychologické poradenstvo a psychoterapia
s celostným prístupom,
zameraná na psychosomatiku


Psychologická ambulancia Sunrise
Župné nám. č.9, 811 03 Bratislava


Tel: 0905 939 825
psychologicka@tvojpsycholog.sk

 

Medializácia

Ako rozvíjať myslenie detí? Na čo nezabudnúť?

Darmo, že sa dieťa narodí s úžasným športovým či umeleckým nadaním, keď rodič nepracuje na rozvoji jeho predpokladov, nikdy sa naplno neprejavia.

Psychologička Denisa Maderová vám poradí, kedy s tým začať a ako postupovať aj pri podpore logického myslenia našich potomkov.

V snahe rozvíjať myslenie dieťaťa musíme brať do úvahy aj to, že napríklad neverbálna inteligencia, kam patria aj priestorová predstavivosť a matematické schopnosti, sú v prevažnej miere vrodené a podporiť ich môžeme iba mierne, či už učením, alebo stavaním lega, dopĺňaním obrázkov, bludiskami. No výraznejšie ich nevieme zmeniť ani ovplyvniť.

Dajte svoje dieťa otestovať
Všestranné schopnosti dieťatka by sme mali rozvíjať zhruba do 6 rokov, ale potom ho treba individuálne podporovať v tom, na čo má schopnosti, prípadne podporiť tie schopnosti, ktoré má slabšie rozvinuté, a to práve učením a precvičovaním, hrou a logickými úlohami. Rozumové schopnosti je možné posúdiť napríklad prostredníctvom psychologických testov v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a zhruba od 8. ročníka je v škole možné absolvovať psychologické testy, ktoré deťom, a teda aj rodičom, pomôžu pri výbere povolania.

Načo nezabudnúť v jednotlivých fázách vývoja

6. týždeň po narodí - jeho zrak sa zlepšuje, vidí už do väčšej vzdialenosti, cca 30 cm. Začína rozpoznávať tváre blízkych ľudí, ktorí sa mu prihovárajú a vníma okolie. 3. mesiac - jednotlivé predmety už chytá do rúk, „kvaliltu“ tovaru spoznáva prevažne hmatom a ústami.

Do 6 mesiacov - dieťa veľmi pozorne vníma matkine pery a jej hlas. Dobré je, keď mu spieva, púšťa hudbu, číta rozprávky a ukazuje obrázky, spočiatku jednoduchých tvarov. Rozprávaním riekaniek, rytmickými pesničkami a opakovaním slov u neho postupne rozviniete tak reč, ako aj myslenie.

Po 6. mesiaci - predmety spoznáva stále zmyslovým vnímaním, ale bližšie sa s nimi oboznamuje a zisťuje, čo sa s nimi dá robiť, čo vydržia aj tak, že ich chytá do ruky a vzápätí hádže o zem, dáva ich do pusy...

1. rok - vyslovuje prvé slová, hoci ešte nemusí vnímať ich význam a priraďuje ich k jednotlivým predmetom. V tomto období je dieťatko schopné vnímať čítanie z knižky a rozoznávať jednotlivé časti tváre, v čom ho podporíte výzvou, aby ukázalo, kde má očká, nos ...

2. roky - dieťatko si začína uvedomovať seba samého ako samostatne existujúcu bytosť. Jeho osobnosť môžete rozvíjať napríklad hrou na skrývačku. Práve v dvoch rokoch sa u neho začínajú objavovať prvé znaky logického myslenia.

3. roky - v treťom roku života si vytvára svoj prvý logický názor. V tomto veku môžete jeho myslenie podporiť prostredníctvom hádaniek, riekaniek, čítaním z knižky, hrou s kockami, legom.

Logické myslenie podporíte spoločenskými hrami, ako sú napríklad šachy.

4 až 5 rokov - výrazne prospešné vtedy bývajú spoločenské, kolektívne a tematicky zamerané hry - hranie rolí, ako napr. na doktora. Deti vtedy rady počítajú, majú v obľube hádanky a doplňovačky slov, spoznávajú písmená a píšu svoje meno.

6 rokov - rozvoj myslenia podporuje už najmä škola. Pre deti v tomto veku sú z tohto dôvodu vhodné záujmové krúžky, hlavne tie, ktoré stimulujú jeho motorický vývin a pomôžu im vybiť si energiu pohybom.

10 rokov - dieťa je schopné abstraktne myslieť, rozvíja svoje kombinačné schopnosti a samostatne vytvára rôzne hypotézy. Logické myslenie podporíte spoločenskými hrami, ako sú napríklad šachy a logické úlohy, hlavolamy.

Zdroj: Lesk.sk

« Späť